Garantie voor de bescherming van persoonsgegevens

MACC (9 rue des frères Lumière – ZI du Sanital – CS 50427- 86104 Châtellerault Frankrijk), is van plan om controle over uw gegevens en respect voor uw privacy tot een fundamentele missie te behandelen, die in overeenstemming is met onze coöperatieve waarden van vertrouwen en transparantie.

Dat is de reden waarom MACC zich garant stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, red. GDPR, red. Règlement général sur la protection des données), die op 25 mei 2018 in werking is getreden, strikt na te leven.

De AVG (red. GDPR; Règlement général sur la protection des données) is het Europese kader voor de verwerking en verspreiding van persoonsgegevens, informatie waarop bedrijven vertrouwen om diensten en producten te leveren. Deze tekst heeft betrekking op alle personen die in de Europese Unie woonachtig zijn.

Deze regels zijn gebaseerd op twee hoofddoelstellingen: enerzijds moeten de rechten van de personen wier gegevens worden verwerkt worden versterkt, en anderzijds moeten de verplichtingen van de structuren die dergelijke gegevens verwerken worden versterkt. In dit geval hebben we u op de hoogte gesteld van de rigoureuze stappen, die zijn genomen om aan deze voorschriften te voldoen en die zijn ingevoerd door MACC.

Dit document is bedoeld om u te helpen onze privacy procedures beter te begrijpen, Inclusief de persoonlijke gegevens die we verzamelen, waarom we deze verzamelen, wat we daarmee doen en hoe we deze beschermen, alsmede uw individuele rechten.

Het onderwerp van deze garantstelling

Deze garantstelling tot bescherming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschrijft de voorwaarden waaronder hoe we ons ertoe verbinden om te voldoen aan alle Franse en Europese wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van dergelijke gegevens.

Dit document kan te allen tijde worden gewijzigd, zodat met name aan eventuele ontwikkelingen kan worden voldaan op het gebied van zowel regelgeving, jurisprudentie, redactionele of technische zaken. Op internet moet de gebruiker, alvorens te navigeren, de nieuwste versie van deze reglementering raadplegen. De Algemene Persoonlijke Gegevens van de gebruiker worden altijd verwerkt in overeenstemming met de op het moment van collecte geldende regelgeving, tenzij er een wettelijke en dwingende reden anders bepaalt.

De verplichting tot bescherming van Algemene Persoonlijke Gegevens is een integraal onderdeel van onze Algemene Verkoopvoorwaarden. Door gebruik te maken van onze web site of door persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, erkent de gebruiker dat hij/zij deze verbintenis tot bescherming van Algemene Persoonlijke Gegevens heeft gelezen, begrepen en ermee heeft ingestemd en respecteert.

We garanderen de regels te respecteren (UE) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de Algemene Verordening van Gegevensbescherming en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (RGPD, red. Règlement général sur la protection des données), alsmede de wet aangaande “het vertrouwen in de digitale economie” van 21 juni 2004 (artikel L-44-1 van de code voor post en telecommunicatie en het artikel L. 121-20-5 van de code voor consumptie).

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Alle informatie die het mogelijk maakt om direct of indirect een natuurlijke persoon te identificeren: Naam, Post- of elektronisch adres, telefoon nummer, klanten nummer, IP-adres, zijn voorbeelden van persoonlijke gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de behandeling?

MACC verzamelt en behandelt Algemene Persoonlijke Gegevens voor haar eigen gebruik in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking,. , conform de disposities van de Verordening (UE) 2016/679

Naar wie gaan uw algemene persoonlijke gegenvens?

Alleen personen die betrokken zijn bij de verwerking van gegevens voor een specifiek doel (eindbestemming), waarover u, per geval, op de hoogte wordt gesteld, zullen toegang hebben tot uw gegevens en alleen voor dat doel.

De Algemene Persoonlijke Gegevens mogen uitsluitend door onderaannemers (dienstverleners) worden verwerkt, in volledige overeenstemming met het bovenstaande principe, om uitsluitend de doelstellingen van deze verordening te bereiken.

De Algemene Persoonlijke Gegevens zijn bedoeld voor gebruik door MACC en voor dochterondernemingen van de MACC Group. De Algemene Persoonlijke Gegevens worden niet doorgegeven aan commerciële of reclameactoren.

Indien de omstandigheden ons ertoe dwingen onze activiteiten of een deel van onze activiteiten of te verkopen of te verdelen, kan een overdracht van activa of andersoortige deelname aan een wijziging van een controletransactie uitgevoerd worden, of in het ongewenste geval van een faillissement, kunnen wij ertoe worden verplicht om Algemene Persoonlijke Gegevens over te dragen, die onder de dekking vallen van deze garantstelling en aan één of meer derden in verband worden doorgegeven.

Bovendien kunnen we de Algemene Persoonlijke Gegevens openen, overdragen, openbaar maken en bewaren wanneer dit nodig is teneinde:

 • zich te conformeren aan de van toepassing zijnde wetgeving of juridische procedure, tevens van gerechtelijke autoriteiten of andere openbare overheden;
 • de klanten beschermen, bijvoorbeeld om ongewenste e-mails of pogingen tot fraude te voorkomen;
 • de beveiliging van onze producten en diensten te beheren en te onderhouden, inclusief het voorkomen of tot een halt roepen van een aanval op computersystemen of netwerken; onze rechten of eigendommen beschermen, inclusief de toepassing van de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van de producten of diensten.

Binnen dit kader worden alle verzamelde gegevens vertrouwelijk en, voor zover nodig, anoniem gehouden, waarbij alleen informatie die uitsluitend noodzakelijk is aan de betrokken geadresseerden wordt doorgegeven.

In geval van een aantoonbare schending van wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, kunnen deze Algemene Persoonlijke Gegevens onderwerp zijn van een speciale mededeling, met opgave van reden van de gerechtelijke autoriteiten.

Binnen de grenzen van hun respectievelijke bevoegdheden en voor de hierboven omschreven doeleinden, zijn de belangrijkste personen, die waarschijnlijk toegang zullen hebben tot de gegevens van onze klanten, voornamelijk het personeel van onze klantenservice (Commercie en Marketing, Verkoopadministratie, , Technische Dienst

We maken ook gebruik van de diensten van verschillende gespecialiseerde bedrijven (mailing, publieksanalyse), waarvan de lijst op verzoek aan de betrokkenen kan worden doorgegeven, gericht aan de onderstaande contactpersoon.

Hoe worden uw algemene persoonlijke gegevens verzameld?

We verwerken de Algemene Persoonlijke Gegevens over u die u eventueel aan ons heeft doorgegeven, met name gedurende de hieronder vermelde activiteiten:

 • wanneer u zich abonneert op een van onze services;
 • wanneer u gebruik maakt van onze diensten;
 • wanneer u onze web sites bezoekt;
 • wanneer u producten of diensten aan ons levert;
 • wanneer u deelneemt aan public relations-evenementen- of operaties die door ons worden georganiseerd;
 • zodra u akkoord gaat met het ontvangen van onze nieuwsbrieven en andere commerciële informatie;
 • indien u u contact met ons wilt opnemen voor het stellen van vragen of om klachten door te geven.

Hoe worden uw algemene persoonlijke gegevens behandeld in het geval van direkt marketing?

MACC kan worden verplicht uw persoonlijke gegevens te verwerken voor verkoopdoeleinden, met als doel het bedrijf en zijn producten bekend te maken bij zoveel mogelijk potentiële klanten.

Als gevolg hiervan kan MACC commerciële berichten toezenden zonder voorafgaande toestemming van de ontvanger.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is het legitieme belang van MACC onderneming om de zichtbaarheid van zijn activiteiten en producten te garanderen, teneinde de economische duurzaamheid ervan te garanderen.

In dit verband kunnen de gegevens rechtstreeks door MACC worden verzameld, in het kader van een nieuwe relatie via de web site, een ontmoeting met een verkoopvertegenwoordiger van het bedrijf, enz.

De gegevens kunnen ook indirect worden verzameld voor partners die databases over professionelen produceren en onderhouden, op basis van informatie die ook direct of indirect wordt verzameld (zakelijke partnerschappen, institutionele dossiers, enz.). In dit opzicht zorgt MACC ervoor, dat het een partnerships aangaat en zich heeft omringd met de meest rigoureuze professionelen in het beheer van dergelijke databases. In de context van een dergelijk verzoek heef u natuurlijk een recht van oppositie dat u toestaat, in, ten eerste, om u af te melden van een commerciële mailinglijst, en ten tweede om dit recht uit te oefenen bij MACC onder de regelgeving (zie het gedeelte “welke rechten” hieronder).

Hoe worden de persoonlijke gegevens in Extranet verwerkt

Een extranet is eveneens toegankelijk voor klanten vanaf de website MACC, deze laat toe:

 • Mijn inschrijving, login (inloggen en uitloggen) en wijzigen paswoord te beheren
 • Mijn persoonlijke gegevens (tijdelijke goedkeuring voor GDPR, telefonische gegeven, adres enz…) te beheren
 • De facturen van mijn account(s) te bekijken
 • De vertegenwoordiger te contacteren of een afspraak te maken
 • De onderneming te contacteren
 • Mijn contactpersonen te kennen
 • Mijn productenpark te bekijken, samen met de technische documentatie
 • Mijn winkelmand te beheren en een bezoek van mijn vertegenwoordiger te vragen

Deze gegevens worden verzameldom producten en diensten te leveren aan klanten.

De wettelijke basis van deze actie berust op de uitwerking van het contract met de onderneming MACC.

De klant kan, indien hij dit wenst, zijn account laten verwijderen zodra hij niet langer klant van MACC is.

Wat zijn de verzamelde algemene persoonlijke gegevens?

We verzamelen gegevens om producten en diensten aan klanten aan te bieden en om onze activiteiten uit te voeren. Sommige van deze gegevens worden rechtstreeks verstrekt, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker een account op onze web site maakt of contact met ons opneemt om advies te verkrijgen of om andere diensten uit te voeren.

We ontvangen ook gegevens door vast te leggen hoe gebruikers omgaan met onze producten en diensten (web sites, cookies, enz.).

De verzamelde gegevens zijn afhankelijk van de gebruikte producten, diensten en functies en kunnen het volgende omvatten:

 • Naam en contactgegevens. Burgerlijke staat, identiteit, identificatiegegevens, contactgegevens (adres, telefoon nummer, e-mails, fax nummer, etc.) en andere contactgegevens.
 • Verificatie van vergunningen. We verzamelen informatie, die wordt gebruikt voor verificatie en toegang tot accounts op een website, bijvoorbeeld
 • De betalingsgegevens. We verzamelen namens ons of namens de financieringsorganen de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen in meerdere keren, zoals bankgegevens, bankoverschrijvingen en/of andere financiële informatie die verband houdt met een betaling.
 • De gebruiksgegevens. We verzamelen gegevens over de manier waarop gebruikers met de producten en diensten, die we aanbieden communiceren en omgaan. We verzamelen bijvoorbeeld gegevens over het gebruik van diensten, gegevens over de activiteit van de web site, prestatiegegevens, informatie over de voorkeuren van producten en diensten en over de aankoopgeschiedenis.
 • Cookies. Sites kunnen bepaalde soorten gegevens verzamelen die persoonlijke informatie kunnen bevatten tijdens bezoeken, waaronder door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die van een web site naar de harde schijf van een gebruiker worden verzonden om informatie over die gebruiker of apparaat op te slaan. Cookies kunnen informatie over het apparaat en de gebruikers opslaan, waaronder IP-adressen, browse gegevens, serveri nformatie, data-overdrachttijden, de gebruikersvoorkeuren en wachtwoorden die nodig zijn om toegang te krijgen tot de speciale gebieden van de sites.

Als de gebruiker ervoor kiest zijn persoonlijke ruimte te creëren, gebruiken we cookies om de persoonlijke informatie van zijn profiel op te slaan. De browser kan zo worden geconfigureerd, dat cookies en andere tracking technologieën worden geblokkeerd, geweigerd, verwijderd of uitgeschakeld. Als de gebruiker cookies echter weigert of verwijdert of andere tracking-technologie, kan het zijn dat het niet in staat is om toegang te krijgen tot bepaalde pagina’s of belangrijke functies te gebruiken, zoals het downloaden van documenten en het instellen van een gebruikersprofiel.

De cookies die essentieel zijn voor het functioneren van de maccbenelux.be web site

Dit zijn de cookies die essentieel zijn voor het surfen op onze site (zoals sessie-id’s) waarmee u de belangrijkste functies van de web site kunt gebruiken en uw verbinding kunt beveiligen. Ze bieden u bijvoorbeeld directe toegang tot gereserveerde en persoonlijke gebieden van onze web site, dankzij alle identificaties of gegevens die u eerder aan ons hebt toevertrouwd. Zonder deze cookies zult u de site niet normaal kunnen gebruiken en daarom raden wij u aan het gebruik ervan niet te verhinderen of deze te verwijderen uit de identificaties of gegevens die u ons eerder hebt toevertrouwd. Zonder deze cookies zult u de site niet normaal kunnen gebruiken en raden wij u daarom aan het gebruik ervan niet te verhinderen of te verwijderen.

Deze cookies worden uitsluitend door MACC opgeslagen.

De belangrijkste cookies die we toepassen: Naam van de cookie Functie Levensduur

 • PHPSESSIONID Identificatie van de sessie : handhaven van de connectie Sessie
 • brsxds_* Identificatie van de session : handhaven van de connectie Sessie
 • BRS_PROFIL Identificatie van de session : voorkeuren en actualiteiten van de Sessie

Functionaliteitscookies

Deze cookies worden gebruikt om de werking van de MACC-web site te optimaliseren. Ze stellen u ook in staat om de presentatie van de web site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal tijdens uw bezoeken. Deze cookies stellen u in staat om een soepele en aangepaste navigatie te hebben. Deze cookies helpen de werking van de MACC web site te optimaliseren. Ze stellen u ook in staat om de presentatie van de site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal tijdens uw bezoeken. Deze cookies stellen u in staat om een soepele en aangepaste navigatie te hebben. Het plaatsen van cookies op uw apparaat is de eenvoudigste en snelste manier om uw gebruikerservaring aan te passen en te verbeteren.

Deze cookies worden opgeslagen door MACC. Ze hebben een zeer korte levensduur, voor de meerderheid, de tijd van de sessie, en een maximum van 13 maanden. Het plaatsen van cookies op uw apparaat is de eenvoudigste en snelste manier om uw gebruikerservaring aan te passen en te verbeteren.

Deze cookies worden door MACC gedeponeerd. Ze hebben een zeer korte levensduur, voor de meerderheid, de tijd van de sessie, en een maximum van 13 maanden. Voorbeelden van functionaliteitscookies:

Cookie naam functie levensduur

 • profilInfos_width Session-scherm
 • rememberme Identification op de 30 dagen login pagina
 • Cistr* Login validatie 12 maanden
 • Ckln* Browser identificatie 13 maanden
 • sessie met sessiefuncties

Als u de implementatie van cookies hebt geweigerd, zult u niet kunnen profiteren van de functies die in deze paragraaf worden beschreven
Analytische cookies/prestatiecookies als u de implementatie van cookies hebt geweigerd, zult u niet kunnen profiteren van de functies die in deze paragraaf worden beschreven

Analytische cookies/prestatiecookies

Dit zijn cookies die ons in staat stellen het gebruik en de prestaties van de sites te kennen, statistieken, volumes van aanwezigheid en gebruik van verschillende elementen (bezochte inhoud, route, enz.) naar de vast te stellen. met het doel de interesse en ergonomie van onze diensten te verbeteren (de meest bekeken pagina’s of secties, de meest gelezen artikelen, …).

Cookies dienen ons ook om bezoekers naar een pagina te tellen. Deze analytische cookies worden zowel door Google Analytics als OP internet geïmplementeerd. Van tijd tot tijd, cookies van MACC kan worden gedeponeerd in bepaalde reclame inhoud om de effectiviteit van deze campagnes te meten en om te beschermen tegen computerfraude.

Cookies van MACC Kunnen ook worden gedeponeerd om de effectiviteit van campagnes te meten en de totale samenstelling van gebruikers, die worden gedeponeerd op basis van geaggregeerde en anonieme statistische gegevens. De vertrouwelijkheidsovereenkomst van MACC is beschikbaar op het volgende adres: ZI du Sanital 9, rue des Frères Lumière ZI du Sanital 86104 CHATELLERAULT.

Vanwege de partners die deze analytische cookies implementeren, kunnen persoonlijke gegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU, waaronder de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verschilt van die van de Europese Unie.

In dit geval garanderen een nauwkeurig en veeleisend kader, dat in overeenstemming is met de modellen die door de Europese Commissie zijn aangenomen, evenals passende veiligheidsmaatregelen, de bescherming van de overgedragen persoonsgegevens.De noodzakelijke overdracht van persoonsgegevens vindt plaats in voorwaarden en waarborgen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van dergelijke gegevens te waarborgen.

Als zodanig implementeren we alle passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, onder voorbehoud van de voorwaarden en waarborgen die nodig zijn om de vertrouwelijkheid en veiligheid van dergelijke gegevens te garanderen.

Als zodanig implementeren we alle passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen.

Het feit dat u de implementatie van dergelijke cookies weigert of verwijdert, heeft geen invloed op uw navigatie op de site, maar zal ons er waarschijnlijk van weerhouden de beste kwaliteit van de diensten te garanderen die we aan onze bezoekers willen aanbieden.

Cookies delen (sociale links)

We kunnen het nodig achten om computertoepassingen van derden op de web site op te nemen, die u toestaan om de inhoud van onze web site te delen met anderen van onze web site met andere personen of om hun uw laatste consultatie of uw mening over enige inhoud van onze web site kenbaar te maken.

Onze Site kan koppelingen bevatten naar Facebook, Twitter en andere soortgelijke sociale netwerken, waarmee u inhoud van onze Site met anderen kunt delen.Wanneer u deze Share-knoppen gebruikt, wordt een cookie van derden van het relevante sociale netwerk geïnstalleerd.Als u bent verbonden met het sociaal netwerk tijdens het surfen op onze web site kunt u met de Share-knoppen de inhoud die u bekijkt koppelen aan uw gebruikersaccount. Als u de implementatie van cookies hebt geweigerd, moet u zich tijdens elke deelbewerking verifiëren bij het betreffende netwerk of de betreffende netwerken.

Het sociale netwerk dat een dergelijke toepassingsknop biedt, zal u waarschijnlijk identificeren via deze knop, zelfs als u deze knop niet hebt gebruikt bij het bezoeken van onze web site. Dit type knop, dat het sociale netwerk dat een dergelijke toepassingsknop biedt, zal u waarschijnlijk identificeren via deze knop, zelfs als u deze knop niet hebt gebruikt toen u onze Site bezocht. Dit type toepassingsknop kan het relevante sociale netwerk toestaan om uw browsen op onze Site te volgen, eenvoudigweg omdat uw account op het relevante sociale netwerk op uw terminal (open sessie) is geactiveerd tijdens het surfen op onze Site.

We nodigen u uit om de privacyverplichtingen van deze sociale netwerken te raadplegen om u bewust te maken van de gebruiksdoeleinden, met name reclame, van de browsegegevens die zij via deze toepassingsknoppen kunnen verzamelen. De cookie-verplichtingen van de betrokken sociale netwerken zijn hieronder toegankelijk::

 • Facebook : https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/
 • Twitter : https://twitter.com/privacy?lang=fr

Deze beschermingsverplichtingen moeten u in staat stellen uw keuzes met deze sociale netwerken uit te oefenen, in het bijzonder door uw accounts op te zetten om elk van deze netwerken te gebruiken.

Door gegevens bladeren en cookies voor advertenties plaatsen

Als onderdeel van uw browsing op alle pagina’s van onze site kan MACC uw browsing data verwerken en/of gebruik maken van reclame cookies om u reclame te kunnen aanbieden het meest relevante mogelijk, afgestemd op uw interesses. Deze advertenties kunnen op onze web site worden weergegeven, zowel op openbare pagina’s als op pagina’s waarop u bent aangemeld als lid of klant. Ze kunnen ook worden weergegeven op andere sites waar u naartoe kunt bladeren. De relevantie van de reclame inhoud die op uw apparaat wordt weergegeven, kan ook worden gerealiseerd dankzij de technologie van een van onze partners, door de browsegegevens van uw terminal op onze site te combineren met de gegevens die u ons hebt verstrekt toen u zich registreerde of toegang tot een van onze services gaf. De weigering van deze advertentiecookies heeft geen invloed op het gebruik van onze site.

Het ontkennen ervan mag echter niet leiden tot het beëindigen van reclame op onze site of op het internet, die dan niet langer aan uw belangen zou worden aangepast.

Dit zal alleen het effect hebben van het tonen van een advertentie die geen rekening houdt met uw interesses of voorkeuren.

Deze cookies zijn voornamelijk cookies van derden en zijn voornamelijk afhankelijk van reclamebedrijven. Ze komen van bedrijven als Google Remarketing, Google Adwords Conversion Pixel, Google Analytics, etc.deze cookies zijn meestal cookies van derden en zijn voornamelijk afhankelijk van reclamebureaus. Ze komen van bedrijven als Google Remarketing, Google Adwords Conversion Pixel, Google Analytics, enz.

Andere technologieën

Web sites gebruiken ook IP-adressen, logbestanden en andere technologieën om problemen en het gebruik van de web site te identificeren. We gebruiken ook web bakens om een standaard verkeersanalyse op de web sites uit te voeren, op dezelfde manier als we cookies gebruiken en het gebruik van de site voor statistische doeleinden te monitoren. We behouden ons het recht voor om nieuwe trackingtechnologieën en -technieken te introduceren die verband houden met het gebruik van de web sites, hoewel we dit doen in overeenstemming met de toepasselijke wetten en voorschriften op het gebied van gegevensbescherming.

Lijst van aanwezige cookies op de website

Diversen

Statistieken

Gebruik

Delen van gegevens

Het delen van gegevens is in afwachting van onderzoek

Statistieken

Naam
Expiratie
persistent
Functie
Provide a responsive website

Google reCAPTCHA

Functioneel, Marketing/Tracking

Gebruik

We gebruiken Google reCAPTCHA voor spampreventie. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google reCAPTCHA Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
persistent
Functie
Provide a responsive website

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
persistent
Functie
Provide a responsive website
Naam
Expiratie
persistent
Functie
Provide a responsive website
Naam
Expiratie
persistent
Functie
Provide a responsive website

Gestion du panier

Doel wordt onderzocht

Gebruik

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Doel wordt onderzocht

Naam
products
Expiratie
Functie

Complianz

Functioneel

Gebruik

We gebruiken Complianz voor cookie toestemming registratie. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen. Voor meer informatie, lees de Complianz Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Provide a responsive website
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Provide a responsive website
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Provide a responsive website
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Provide a responsive website
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Provide a responsive website
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Provide a responsive website
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Provide a responsive website
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Provide a responsive website
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Provide a responsive website
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Provide a responsive website
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Provide a responsive website

WordPress

Functioneel

Gebruik

We gebruiken WordPress voor website ontwikkeling. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Expiratie
persistent
Functie
Provide a responsive website
Naam
Expiratie
persistent
Functie
Provide a responsive website
Naam
Expiratie
persistent
Functie
Provide a responsive website
Naam
Expiratie
persistent
Functie
Provide a responsive website

Polylang

Functioneel

Gebruik

We gebruiken Polylang voor taal management. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Expiratie
persistent
Functie
Provide a responsive website

Diversen

Doel wordt onderzocht

Gebruik

Delen van gegevens

Het delen van gegevens is in afwachting van onderzoek

Doel wordt onderzocht

Naam
_pk_id.8.0fd6
Expiratie
Functie
Naam
_pk_ses.8.0fd6
Expiratie
Functie
Naam
_pk_id_8_0fd6
Expiratie
Functie
Naam
_pk_ses_8_0fd6
Expiratie
Functie
Naam
WP_PREFERENCES_USER_2
Expiratie
Functie
Naam
acf
Expiratie
Functie
Naam
fbv_tree
Expiratie
Functie
Naam
wpEmojiSettingsSupports
Expiratie
Functie
Naam
fbv_selected
Expiratie
Functie
Naam
_pk_ref.8.0fd6
Expiratie
Functie
Naam
_pk_ref_8_0fd6
Expiratie
Functie
Naam
web-vitals-extension-metrics
Expiratie
Functie
Naam
WP_DATA_USER_4
Expiratie
Functie
Naam
WP_DATA_USER_2
Expiratie
Functie
Naam
_ga
Expiratie
Functie
Naam
filebird
Expiratie
Functie
Naam
YSC
Expiratie
Functie
.youtube.com
Naam
VISITOR_INFO1_LIVE
Expiratie
Functie
.youtube.com
Naam
WP_PREFERENCES_USER_1
Expiratie
Functie
Naam
wp_lang
Expiratie
Functie
Naam
VISITOR_PRIVACY_METADATA
Expiratie
Functie
.youtube.com
Naam
WP_PREFERENCES_USER_4
Expiratie
Functie
Naam
phantom.contentScript.providerInjectionOptions.v3
Expiratie
Functie

Gevolgen van niet-beantwoording

In bepaalde omstandigheden is het verzamelen van Algemene Persoonlijke Gegevens, die zijn aangeduid met een sterretje verplicht. Het is verplicht om waarheidsgetrouw en nauwkeurige informatie te versturen en het is noodzakelijk om contact met ons op te nemen voor een update hiervan. Indien u dit niet doet, kan het verzoek niet worden verwerkt of met vertraging worden verwerkt.

Toepassing van de Algemene Persoonlijke Gegevens

We verwerken gegevens of een categorie gegevens alleen als dit strikt noodzakelijk is voor het beoogde doel. Hieronder vindt u informatie over deze doeleinden.

We gebruiken, geven prijs, dragen over en verwerken gegevens, inclusief algemene persoonlijke gegevens, voor verschillende doeleinden:

 • Transacties verwerken voor de verkoop en ondersteuning van de producten en/of diensten die we aanbieden,
 • Gebruik maken van onze activiteit en de voorgestelde producten en services verstrekken en ondersteunen (inclusief verbeteringen en aanpassingen),
 • Bepaalde communicatie verzenden, inclusief promotionele communicatie.

Doeleinden en rechtsgrondslagen van de verwerking

We verwerken persoonlijke gegevens alleen voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden. We verbinden ons ertoe geen gegevens te verwerken op een manier die niet met deze doeleinden verenigbaar is.

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld als onderdeel van de uitvoering van een contract, met name om:

 • u te laten deelnemen en ons toe te staan uw klantaccount te beheren;
 • u commerciële informatie over ons sturen; In deze context is de verwerking gebaseerd op ons legitiem belang, meer bepaald ons economisch belang om gepersonaliseerde aanbiedingen aan u te communiceren, om uw behoeften beter te begrijpen en om u aangepaste diensten aan te bieden, in het bijzonder het gebruik van computerhulpmiddelen waarmee u uw belangen kunt analyseren op basis van uw aankopen, in het bijzonder op basis van criteria van recentheid/frequentie/bedrag.
 • de contractuele relatie met onze klanten, serviceproviders en partners beheren (contractbeheer, orders, leveringen, facturen, public relations, etc.)

In dit verband is de juridische basis voor de verwerking de uitvoering van het contract tussen ons en u. De aldus verzamelde gegevens zullen niet worden verwerkt of verzonden voor andere doeleinden.

We voeren ook gegevensverwerking uit voor andere doeleinden dan de strikte uitvoering van contracten. In dit geval zorgen we ervoor dat we een legitiem belang hebben bij het uitvoeren van de verwerking. Bovendien kunnen behandelingen het onderwerp zijn van het verzamelen uw toestemming vereisen, waar nodig, die u op elk moment kunt intrekken.

 • Analyseer uw surfgedrag op onze web sites en verbeter hun gebruik; In deze context is de juridische basis voor verwerking ons legitieme belang, meer bepaald ons economisch belang om onze sites en diensten voortdurend te verbeteren en om uw behoeften te begrijpen om aan uw verwachtingen te voldoen.
 • Op uw vragen en klachten beantwoorden In deze context is de juridische basis voor verwerking, hetzij de uitvoering van het contract, indien het verzoek verband houdt met de contractuele relatie tussen ons en u, ofwel ons legitieme belang, meer specifiek, ons economisch belang om duidelijk met u te communiceren en uw behoeften en vereisten te begrijpen.
 • uw transacties en betalingen verwerken; In deze context is de juridische basis voor de verwerking ofwel de uitvoering van het contract tussen ons en u als het gaat om het beheer van uw transacties en betalingen, ofwel de naleving van wettelijke verplichtingen als we maatregelen nemen om fraude te bestrijden.

Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor de verwezenlijking van de bovengenoemde doeleinden.

We verwerken uw gegevens ook om te voldoen aan onze wettelijke of wettelijke verplichtingen

Daartoe worden de volgende doelstellingen nagestreefd:

 • gegevens bijhouden, die nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
 • verzoeken beheren om datacommunicatie van bevoegde autoriteiten

Uw gegevens kunnen zo lang worden bewaard als nodig is, om ons in staat te stellen aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

We kunnen tevens genoodzaakt zijn, uw gegevens te verwerken voor statistische doeleinden, waaronder het op de markt brengen van de verkregen. In dit geval worden alle gegevens anoniem gemaakt alvorens ze vrij te geven.

Algemene Persoonlijke Gegevens op de sociale netwerken

Wij bieden aan onze klanten de mogelijkheid aan om op onze web sites te klikken op de iconen voor sociale media (Twitter, Facebook, LinkedIn en Google Plus…).

Sociale netwerken maken de web site gebruiksvriendelijker en helpen deze te promoten door middel van delen. Video sharing services verrijken de web site met video-inhoud en vergroten de zichtbaarheid ervan.

Wanneer de gebruiker op deze knoppen klikt, kunnen we toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens, die de gebruiker heeft aangegeven als zijnde openbaar en toegankelijk vanuit zijn sociale netwerkprofielen.

Desalnietemin maken noch enige database die onafhankelijke gegevens verzameld van deze sociale netwerken, die gebaseerd zijn op de persoonlijke informatie, die de gebruiker daarna mag publiceren en evenmin zullen wij geen gegevens met betrekking tot zijn privacy op deze manier verwerken.

Indien u niet wenst, dat uw persoonlijke gegevens van de web site naar de sociale netwerken worden doorgegeven, adviseren wij u in dit geval het volgende:

 • niet met deze sociale netwerken te in contact te treden, door op de plug-ins te klikken, zoals die beschikbaar zijn gesteld op de web site;
 • om uw account op het aan de orde zijnde sociaal netwerk te deactiveren voordat u begint onze web site te bezoeken;
 • navigeer uitsluitend in de privé mode via uw browser;

Veiligheid van algemene persoonlijke gegevens

We onderhouden technische en administratieve procedures in overeenstemming met de huidige regelgeving die van kracht is en de nieuwste stand van zaken om Algemene Persoonlijke Gegevens te beschermen, tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, onopzettelijke verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking.

Linken naar andere web sites

De elementen die in deze Verordening tot Bescherming van Persoonlijke Gegevens worden uiteengezet, zijn voor alle web sites en het geheel van al onze activiteiten.

Andere sites die door derden worden gehuisvest, kunnen andere praktijken toepassen. Als een gebruiker een koppeling maakt naar of andere sites bezoekt, die door derden worden beheerd, moet hij of zij het privacybeleid raadplegen, dat op deze sites wordt gepubliceerd.

We hebben geen enkele controle over deze web sites en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de toezeggingen en praktijken die door derden worden gevolgd.

Het bewaren van Algemene Persoonlijke Gegevens

De Algemene Persoonlijke Gegevens worden slechts gedurende een noodzakelijke periode bewaard en in verhouding tot het doel waarvoor ze zijn verzameld. We kunnen echter uw persoonlijke gegevens langer bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, inclusief de toepasselijke verjaringstermijnen.

We verbinden ons ertoe, de gegevens uit deze databases te wissen of deze aan het einde van een vooraf bepaalde periode door de betrokken partijen (fabrikanten, klanten, leveranciers, enz.) anoniem te maken, of door ons aan te passen aan de door de CNIL (red. Commission nationale de l’informatique et des libertés, Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden) uitgegeven regelgeving en referenties.

Teneinde een adequate bewaartermijn voor gegevens te definiëren, hanteren we met name de volgende criteria:

 • de gegevens met betrekking tot uw lidmaatschap, uw betalingen en het gebruik van onze diensten worden bewaard gedurende de gehele duur van de lidmaatschap/van de contractuele relatie en vervolgens in overeenstemming met de toepasselijke verjaringstermijnen;
 • gegevens met betrekking tot het beheer van de commerciële relatie met onze dienstverleners en partners, worden bewaard gedurende de gehele looptijd van de contractuele relatie en vervolgens in overeenstemming met de toepasselijke verjaringstermijnen;
 • Als u hebt ingestemd met het ontvangen van commerciële acquisitie, behouden we uw persoonlijke gegevens totdat u uw wens kenbaar maakt om geen berichten meer te ontvangen, anders in overeenstemming met een periode die is bepaald door de toepasselijke wetgeving
 • wanneer uw gegevens worden verzameld in verband met vragen/vragen met betrekking tot IT-services- en toepassingen, bewaren we deze gegevens gedurende de tijd die nodig is om dergelijke vragen te verwerken;

Uw persoonlijke gegevens kunnen gedurende de volgende perioden worden opgeslagen:

 • 1 jaar voor verbindingslogboeken van de laatste verbinding;
 • 13 maanden voor cookies vanaf hun toevoeging op uw computer of terminal;
 • 3 jaar voor de identificatiegegevens van klanten, die geen bestelling hebben geplaatst (naam, voornaam, e-mail adres, telefoon nummer, enz.);
 • 6 jaar voor fiscale documenten;
 • 10 jaar voor boekhoudkundige stukken;
 • Indien van toepassing, de gehele duur van de procedure en totdat de rechtsmiddelen zijn uitgeput.

Aan het einde van de geplande bewaarperiode, worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

De gegevens die nodig zijn om aan een wettelijke of bestuursrechtelijke verplichting te voldoen, kunnen worden gearchiveerd voor de tijd die overeenkomt met de nakoming van de betrokken verplichting. Gearchiveerde gegevens worden verwijderd als het niet langer nodig is om ze te bewaren

Overdracht van Algemene Persoonlijke Gegevens

We herinneren u eraan dat uw Algemene Persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan derden; in het bijzonder aan zakenpartners. In het bijzonder, als de betrokken onderaannemers en partners geen lid zijn van de Privacy Shield-overeenkomst met betrekking tot overdrachten naar de Verenigde Staten van Amerika, of niet in een land zijn gevestigd waar wetgeving in overweging is genomen om adequate bescherming te bieden, zullen zij eerder de “standaard contractuele clausules” van de Europese Commissie moeten hebben ondertekend of zullen onderworpen zijn aan bindende interne regels die door de autoriteiten zijn goedgekeurd.

Welke rechten kan ik doen gelden op mijn algemene persoonlijke gegevens?

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van Algemene Persoonlijke Gegevens heeft u een aantal rechten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, en wel de volgende:

 • het recht om geïnformeerd te worden: u heeft het recht op beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke informatie over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.
 • het recht op toegang: u heeft het recht om (i) een bevestiging te verkrijgen, dat persoonsgegevens die u betreffen al dan niet worden verwerkt en, wanneer ze worden verwerkt, om (II) toegang te verkrijgen tot dergelijke gegevens en een kopie daarvan.
 • het recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie te verkrijgen van de persoonsgegevens die onnauwkeurig zijn.u heeft ook het recht om onvolledige persoonsgegevens in te vullen, inclusief door een aanvullende verklaring.
 • het recht om te verwijderen: in sommige gevallen heeft u het recht om het wissen van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit recht is echter geen absoluut recht en we kunnen juridische of legitieme redenen hebben om de genoemde gegevens te bewaren.
 • het recht op overdraagbaarheid: u heeft het recht om de persoonlijke gegevens over u te ontvangen, die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde vorm, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar, en u heeft het recht om deze gegevens zonder onze interferentie naar een andere controller te verzenden.
 • Dit recht is alleen van toepassing, indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een contract en tevens indien de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen.
 • het recht om bezwaar te maken: u heeft het recht om, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van Algemene Persoonlijke Gegevens, die betrekking hebben op u, wanneer deze verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang. Er zijn echter legitieme en dwingende redenen voor verdere verwerking.
 • Wanneer uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor acquisitiedoeleinden, dan heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens. U kunt van dit recht gebruik maken door op de optie «afmelden» te klikken, die onder aan de ontvangen berichten te zien is.
 • Het recht op beperking: Als u bezwaar maakt tegen de juistheid van de gebruikte gegevens of als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, staat de wet ons toe uw verzoek gedurende een bepaalde periode te verifiëren of te onderzoeken. Tijdens deze periode heeft u de mogelijkheid om te verzoeken het gebruik van uw gegevens te bevriezen. Concreet maken we geen gebruik van de data, maar bewaren we deze.
 • in geval van een geschil over de voorwaarden met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: u heeft het recht contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit (zoals de CNIL, red. la Commission nationale française de l’informatique et des libertés, Franse nationale commissie voor informatie voor informatica en vrijheden), om een klacht in te dienen over onze praktijken met betrekking tot de bescherming van Algemene Persoonlijke Gegevens.
 • Het recht om instructies te versturen over het gebruik van gegevens na overlijden: U hebt het recht om ons instructies te geven over het gebruik van uw persoonsgegevens na uw dood.

Deze rechten kunnen op verzoek worden uitgeoefend op het volgende adres: dpo-rgpd@macc.fr of per post op het volgende adres: MACC – DPO-RGPD – 9 rue des frères Lumière – ZI du Sanital – CS 50427- 86104 Châtellerault, Frankrijk. U moet uw identiteit bewijzen en de context aangeven waarin u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt (datum van klacht en/of reden).

Indien de voorwaarden met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens worden betwist, heeft u tevens het recht een klacht in te dienen bij de Franse Nationale Commissie voor informatica en vrijheden (www.cnil.fr, red. La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
Indien u tijdens uw bezoek aan de web site toegang krijgt tot persoonlijke gegevens, moet u zich onthouden van het verzamelen, onrechtmatig gebruik en elke handeling, die een inbreuk op de privacy of reputatie van individuen kan vormen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid op dit gebied.

Privacybeleid MACC (RGPD) v2.0 – 29/02/2024